Wild About

Wildflowers

Wild Lime

Scientific Name: Adelia

Common Names: Wild Lime

Plant Family: Euphorbiaceae