Wild About

Wildflowers

Agropyron Latiglume

Scientific Name: Agropyron latiglume

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Poaceae

Growth Habit: Graminoid