Wild About

Wildflowers

Albizia Kalkora

Scientific Name: Albizia kalkora

Common Names:

Plant Family: Fabaceae