Wild About

Wildflowers

Achiotillo

Scientific Name: Alchornea latifolia

Common Names: Achiotillo

Duration: Perennial

Plant Family: Euphorbiaceae

Growth Habit: Tree