Wild About

Wildflowers

Wright's Yellowshow

Scientific Name: Amoreuxia wrightii

Common Names: Wright's Yellowshow

Bloom Color(s): yellow, orange

Duration: Perennial

Plant Family: Bixaceae

Growth Habit: Subshrub