Wild About

Wildflowers

Wideleaf Polargrass

Scientific Name: Arctagrostis latifolia

Common Names: Wideleaf Polargrass

Duration: Perennial

Plant Family: Poaceae

Growth Habit: Graminoid