Wild About

Wildflowers

Wild Marrow

Scientific Name: Croton astroites

Common Names: Wild Marrow

Duration: Perennial

Plant Family: Euphorbiaceae

Growth Habit: Tree,Shrub