Wild About

Wildflowers

Wild Bushbean

Scientific Name: Macroptilium lathyroides

Common Names: Wild Bushbean

Plant Family: Fabaceae