Wild About

Wildflowers

Wild Balata

Scientific Name: Micropholis guyanensis

Common Names: Wild Balata

Duration: Perennial

Plant Family: Sapotaceae

Growth Habit: Tree