Wild About

Wildflowers

Abey Amarillo

Scientific Name: Ouratea littoralis

Common Names: Abey Amarillo

Duration: Perennial

Plant Family: Ochnaceae

Growth Habit: Tree,Shrub