Wild About

Wildflowers

Aleutian Saxifrage

Scientific Name: Saxifraga aleutica

Common Names: Aleutian Saxifrage

Duration: Perennial

Plant Family: Saxifragaceae

Growth Habit: Forb/herb