Wild About

Wildflowers

Yellow Poui

Scientific Name: Tabebuia serratifolia

Common Names: Yellow Poui

Duration: Perennial

Plant Family: Bignoniaceae

Growth Habit: Tree