Wild About

Wildflowers

Xolisma Stahlii

Scientific Name: Xolisma stahlii

Common Names:

Duration: Perennial

Plant Family: Ericaceae

Growth Habit: Tree,Shrub